Wyłączenie odpowiedzialności Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie
odpowiedzialności

Polski

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w komunikacji e-mail są przeznaczone wyłącznie dla osoby / osoby prawnej, do której zostały wysłane, a ponieważ mogą zawierać informacje o charakterze osobistym lub poufnym, nie mogą zostać podane do wiadomości publicznej na podstawie przepisów prawa, rozporządzeń lub umowa. Jeżeli ktoś inny niż zamierzony odbiorca otrzyma lub wejdzie w posiadanie wiadomości e-mail, nie będzie uprawniony do jej czytania, rozpowszechniania, ujawniania ani kopiowania. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, jesteś proszony o niezwłoczne poinformowanie o tym nadawcy tej wiadomości e-mail i zniszczenie oryginalnej wiadomości e-mail. Zeelandia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłową i niekompletną transmisję lub opóźnione otrzymanie wiadomości e-mail.

 

 

 

English

Disclaimer

The information contained in e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication. Zeelandia does not accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of e-mails.